De volledige tekst van onze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van iedere overeen­komst met betrekking tot de verkoop en /of de levering van onze producten en diensten. De klant wordt verondersteld hiervan kennis genomen te hebben en alle clausules, zonder behoud, aanvaard te hebben . Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van onzentwege, vervangen en annuleren de hui­dige algemene voorwaarden ieder vroeger voorstel of verbintenis en zijn deze voorwaarden van toe­passing op de overeenkomsten welke gesloten worden met ons, met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, wat ook het ogenblik weze waarop deze ons ter kennis gebracht werden en zelfs indien deze hun voorrang bevestigen.

1. BESTELLINGEN.   Al onze voorstellen, brieven, catalogen, brochures, prijslijsten, bestekken en diverse inlichtingen welke aan de klant verstrekt worden, vormen geenszins een aanbod en worden verstrekt zonder enig engagement van onzentwege. Een overeenkomst welke gesloten werd door een van onze agenten , vertegenwoordigers of eender welke andere tussenpersoon, ontstaat pas na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling door onze onderneming. Gelet op het feit dat de constructeurs zich het recht voorbehouden om, zonder voorafgaande ken­nisgeving, de technische kenmerken, uitrusting en prijzen van hun producten te wijzigen, kan onze aansprakelijkheid niet worden weerhouden omwille van een gebrek in de conformiteit tussen ener­zijds de illustraties of aanduidingen van de catalogus en anderzijds de specificaties en uitrusting die in voege is, wat ook hiervan de oorzaken wezen en welk ook het ogenblik van de verkoop weze.

2. PRIJS.   Onze prijzen zijn netto en zonder disconto. Onze waren worden steeds gefactureerd aan de prijs van het tarief dat in voege is op de dag van de levering en dit onafhankelijk van de datum van de inschrij­ving van de bestelling. De prijzen en tarieven welke vóór de levering werden bekend gemaakt kunnen herzien worden, zon­der voorafgaande kennisgeving, in geval van verhoging van een of meerdere van de factoren welke de kostprijs bepalen en onder meer, in functie van de wijzigingen aan de economische, sociale en fis­cale voorwaarden met betrekking tot de wettelijke voorschriften in casu.

3. FACTURATIE.   De klant zal een forfaitair bedrag van 12,5 Euro verschuldigd zijn voor administratieve kosten, voor iedere factuur met betrekking tot een bestelling waarvan het bedrag lager is dan 125 Euro B.T.W. inbegrepen.

4. BETALING.   Iedere betaling kan slechts gedaan worden op onze maatschappelijke zetel, contant, behoudens enige andere regeling die uitdrukkelijk door ons werd geformuleerd of aanvaard. Het indienen van een vordering geeft aan de klant geenszins het recht om een deel of de gehele betaling uit te stel­len. Het bestaan van een betwisting laat enkel toe om een betaling onder voorbehoud uit te voeren. In geval van het nalaten of de laattijdigheid in de betaling van een deel of het geheel van de factuur, zijn wij gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit de huidige overeenkomst of uit een vroegere dan wel een latere overeenkomst, te schorsen tot de volledige betaling. Daarenboven, iedere nalatigheid of laattijdigheid in de betaling van een deel of het geheel van een factuur op diens vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling : de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen zelfs indien deze nog niet vervallen zijn ; de verschuldigdheid van een interest ten belope van 12 % per jaar op het bedrag van de factuur, benevens een forfaitaire schadeloosstelling van 20 % op het factuurbedrag, met een minimum van 62 Euro om de administratieve kosten te dekken.

5. VERZENDINGEN – LEVERINGEN.   Voor bestellingen met een waarde van minder dan 500€ (netto, excl. BTW) wordt een leveringskost van 20€ + BTW aangerekend.  Voor bestellingen van 500€ (netto excl. BTW) of meer bedraagt deze leveringskost 10€ + BTW. Behoudens specifieke aandui­ding bij iedere bestelling door de klant, kiezen wij de manier van verzending van de goederen. Het risico van de goederen gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat de goederen onze opslag­plaats verlaten. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs in geval van franco levering en wat ook de manier van transport is of de modaliteiten van de verzending die werden aangeduid op de transportbrieven, de transportadressen en /of andere documenten. Wij doen alle nodige inspanningen om de bepaalde leveringstermijnen na te komen, welke voorzien werden voor de levering en de uitvoering van de prestaties door onze onderneming. Voor de laattij­digheid van een levering kan onze aansprakelijkheid niet weerhouden worden en kan de bestelling niet geannuleerd worden, noch enige schadeloosstelling gevorderd. In geval van overmacht, te weten bij ieder evenement dat onafhankelijk is van onze wil of gedeelte­lijk onttrokken aan onze controle, kunnen wij, ofwel kiezen voor de verbreking van de overeenkomst zonder schadeloosstelling ofwel voor de schorsing van onze leveringsverplichting en /of de uitvoe­ring van onze diensten. Worden onder meer beschouwd als gevallen van overmacht: opstand, revolutie, mobilisatie, oorlog, brand, epidemieën, tussenkomst van de openbare macht, staking, lock­out, transportmoeilijkheden, technische problemen binnen de onderneming zoals ziekte of personeelsgebrek, machinedefect, zelfs indien deze omstandigheden één van onze leveranciers of onderaannemers zou betreffen, zon­der dat wij gehouden zijn om de onvoorzienbaarheid van het tussengekomen evenement aan te tonen.

6. KLACHTEN – TERUGZENDING.   De goederen worden verondersteld definitief en onweerlegbaar aanvaard te zijn bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Geen enkele klacht zal aanvaard worden, zelfs voor verborgen gebreken, indien deze niet schriftelijk en uiterlijk 48 uur na de ontvangst van het verzendingsborderel werd gedaan. Dit verzendingsborde­rel moet de klacht van de klant vergezellen. Elke klacht betreffende de kwaliteit van een product moet vergezeld zijn van : een specimen van het artikel met de vermelde klacht ; in de mate van het mogelijke, een staal van hetzelfde product in diens originele verpakking met daarop de nuttige referenties voor de identificatie. De goederen kunnen niet teruggezonden worden zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord en dienen ons verzonden te worden met het port betaald. De teruggezonden waren dienen in perfecte staat te zijn en zorgvuldig verpakt in hun originele verpakking, zonder enige wijziging van hun refe­renties. Zij moeten eveneens het etiket behouden, evenals de stempels of aangebrachte merktekens welke de wederverkoop toelaten.

7. WAARBORG - BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.   Al onze zeefdrukbenodigdheden werden nauwkeurig getest alvorens zij worden aangeboden. Onze aansprakelijkheid kan slechts weerhouden worden indien aangetoond wordt dat deze producten een fabricatiefout bevatten welke duidelijk werd vastgesteld. Onze toestellen en machines zijn gewaarborgd gedurende 6 maanden vanaf de leveringsdatum, op voorwaarde dat de vastgestelde fouten niet te wijten zijn aan normale slijtage, aan te kort aan onder­houd en reiniging , ongeschikte smering, verkeerd demonteren of monteren en dat de schade niet te wijten is aan kwaad opzet, nalatigheid, overbelasting, aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het mechanisme of aan gevallen van overmacht zoals brand, vochtigheid, vorst enzovoort ... De waarborg wordt beperkt tot de gratis vervanging, de gratis herstelling of de terugbetaling, vol­gens onze keuze, van de stukken of producten waarvoor erkend werd dat zij gebrekkig waren. De eventuele verplaatsingsonkosten zijn steeds ten laste van de klant. De toepassing van de waarborg heeft niet als gevolg dat een nieuwe termijn zou beginnen lopen. Behoudens de bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid, zijn wij geenszins gehouden tot enige schadeloosstelling, welke ook hiervan de oorzaak weze, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor­zienbaar of onvoorzienbaar, daarin begrepen schade aan de uitbating of aan personen, weze dit de klant dan wel derden. De apparaten of leveringen die noch door onze onderneming noch door onze opdrachtgevers wer­den gefabriceerd worden niet gedekt door de waarborg. Voor deze apparaten of leveringen, beper­ken wij ons tot het overmaken van de waarborg die gegeven werd door de fabrikanten.

8. EIGENDOM VAN DE TEKENINGEN EN FOTOS.   De tekeningen en foto’s die voor onze klanten werden gemaakt blijven onze eigendom en worden gedurende minimum 3 jaren in onze archieven bewaard , zonder waarborg.

9. BEVOEGDE RECHTBANK.   Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige overeenkomst zal exclusief onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Evenwel, indien de klant gedomicilieerd is buiten het Belgische grondgebied of indien de maat­schappelijke zetel gevestigd is buiten het Belgische grondgebied, kan het geschil, naar onze keuze, onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel of aan de bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de woonplaats of maatschappelijke zetel van de co-contractant.

10. DIVERSEN.   De ongeldigheid of onwerkzaamheid van een of meerdere van de huidige algemene voorwaarden zal geenszins de ongeldigheid of de verbreking van de overeenkomst met zich brengen. De partijen ver­binden er zich toe om te goeder trouw de ongeldige of onwerkzame bepalingen te vervangen door enige bepaling die, in de mate van het mogelijke, de zelfde functie zal vervullen.